Bolsas de formación no Instituto Cervantes

O Instituto Cervantes convoca 44 bolsas de formación.

– Contabilidade e tesourería: 2 bolsas
– Xestión económica: 1 bolsa
– Contratación e xestión patrimonial: 1 bolsa
– Arquivo: 2 bolsas
– Orzamentos e control de xestión: 1 bolsa
– Dirección académica: 1 bolsa
– Hispanismo: 1 bolsa
– Certificación e acreditación académica: 1 bolsa
– Formación de profesores: 2 bolsas
– Ordenación e proxectos académicos: 1 bolsa
– Ordenación e proxectos académicos/Certificación e acreditación: 1 bolsa
– Xestión comercial e márketing: 3 bolsas
– Comercio electrónico e márketing: 1 bolsa
– Prezos e seguimento de vendas: 1 bolsa
– Recursos humanos. Xestión de persoal: 1 bolsas
– Recursos humanos. Selección e inspección: 1 bolsa
– Xestión e comunicación de actividades culturais: 1 bolsa
– Xestión cultural multidisciplinar: 3 bolsas
– Documentación da actividade cultural: 1 bolsa
– Biblioteca e documentación: 1 bolsa
– Asuntos institucionais e externos: 1 bolsa
– Relacións institucionais e xestión de actividades: 2 bolsas
– Produción audiovisual: 1 bolsa
– Redacción e contido dixital: 1 bolsa
– Informática. Sistemas e comunicacións: 1 bolsa
– Informática. Aplicacións: 1 bolsa
– Edición e audiencias dixitais: 1 bolsa
– Contidos web: 1 bolsa
– Edición web: 2 bolsas
– Arquivo e documentación dixital: 1 bolsa
– Proxectos terminolóxicos: 1 bolsa
– Convenios e outros acordos internacionais: 2 bolsas
– Asesoría xurídica: 1 bolsa
– Relacións internacionais: 1 bolsa

Requisitos:
Titulación universitaria de grao, licenciatura, enxeñeiria ou arquitectura, nas materias e especialidades relacionadas coas bolsas, e que terminasen os estudos conducentes á obtención do título requirido nos cinco cursos académicos anteriores

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de marzo de 2021.
Máis información no BOE do 17 de febreiro de 2021 e en https://cervantes.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/57

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/548605