Estudantes

Para acceder a estas ensinanzas será requisito imprescindible ter 16 anos no ano natural en que se comecen os estudos.Poderán acceder, así mesmo, aquelas persoas que fixesen 14 anos, ou que os fagan antes do 31 de decembro de 2023, para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado naLER MÁIS

O banco Santander convoca as “Bolsas Santander Axuda Económica” que facilitará e promoverá que ata un máximo de 769 estudantes matriculados nas Universidades españolas reciban unha axuda económica para sufragar os gastos derivados dos seus estudos universitarios de grao e master para o curso académico 2023/2024. O obxectivo do ProgramaLER MÁIS

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2023-2024. Convócanse as seguintes axudas individualizadas: a) Axudas directas para os alumnos, incluíndo ao alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) e o alumnado con TEA (Trastorno do espectro autista), que requiran porLER MÁIS

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2022/23. 1. Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.2. Cada premio non poderá exceder os 1.000 €.3. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma acreditativo e o/a secretario/a doLER MÁIS

A proba da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) estruturarase en dúas partes: parte obrigatoria e parte voluntaria. A parte obrigatoria da proba versará sobre as materias xerais do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura II, todasLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro. Requisitos das persoas aspirantes:Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.Non estar en posesión do título de graduadoLER MÁIS

A Comisión Europea publicou a convocatoria de propostas para o programa Erasmus+ e a guía para 2023. Cun orzamento anual de 4.200 millóns de euros, Erasmus+ vai aumentar o seu apoio á inclusión, á cidadanía activa e á participación democrática, así como á transformación ecolóxica e dixital na UE eLER MÁIS

O programa “Ciencia e Tecnoloxía en feminino” ten como obxectivo o fomento das vocacións científicas e tecnolóxicas, co fin de aumentar no futuro a elección entre o público xuvenil feminino de estudos e profesións nestes campos. Descarga a guía STEM Como parte do proxecto Ciencia e Tecnoloxía en feminino decidironLER MÁIS

Todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en educación secundaria. Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario. Constan deLER MÁIS