Certame de Relato Breve ‘Relatos con Zapatos’

Fundación Caixa Rioxa e CaixaBank convocan o XV Certame de Relato Breve ‘Relatos con Zapatos’

Poderán participar nesta convocatoria todas aquelas persoas que teñan acreditada a súa residencia en España.
Os relatos terán que estar escritos en castelán. Deberán ser orixinais e inéditos (non publicados en ningún medio, nin escrito nin dixital) e non premiados en calquera outro certame.
O tema terá que versar sobre zapatos. A extensión non será superior a 10 folios nin inferior a 4.
Non se admiten máis de dous relatos por autor, mecanografados a dobre espazo, letra de corpo 12 tipo Times New Roman, en formato DIN A4.
Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimo e sen firma por correo electrónico ccarnedo@fundacion-cajarioja.es
prazo de recepción de obras estará aberto ata o 19 de xuño de 2023 ás 23:59 horas.

https://fundacion-cajarioja.es/evento/xv-certamen-de-relato-corto-relatos-con-zapatos/