IV Certame de Creación Nova Artistas Emerxentes 2022

A Universidade Loyola Andalucía convoca o IV Certame de Creación Nova Artistas Emerxentes 2022.
As obras presentadas deberán ter un marcado acento contemporáneo e explorar a realidade a través de conceptos como as fronteiras, a xustiza social, os límites humanos e calquera problemática que incidan na sociedade actual, incitando a reflexionar sobre os problemas e retos que nos axexan.

Poderán participar artistas e creadores visuais menores de 35 anos que residan no territorio nacional.

Permitirase presentar unha obra por autor, realizada con técnica libre e material e soportes estables e non degradables. En calquera caso, deberán ser obras orixinais que non fosen premiadas noutros concursos.

Os autores enviarán ao Certame Artistas Emerxentes 2022 un dossier que conterá a seguinte documentación:
1. Sobre no que se indique o título e lema da obra e dentro del:
– Unha memoria USB que conteña: ficha técnica da obra co título ou lema, técnica e dimensións. Unha ou varias fotografías a cor da mesma de alta calidade (formato JPEG sen comprimir, cunha resolución mínima de 1600×1200 ppp). Fotografías tanto do anverso como do reverso, mostrando os diferentes materiais que compoñen a obra. Cando sexa necesario, instrucións de montaxe ou exhibición.

2. Un sobre pechado (plica), só co título ou lema da obra no seu exterior, que conterá a seguinte documentación:
– Nome e apelidos do autor. Título da obra presentada. Categoría na que compite. Dirección completa, correo electrónico e teléfono de contacto. Fotocopia do DNI ou pasaporte. Breve currículo, con fotografías ou ligazóns para poder examinar outros traballos, indicando, no seu caso, os concursos nos que participase e premios obtidos se os houbese.

prazo de envío de dossiers de obras esténdese ata o 15 de febreiro de 2022.

Dotación
– Gran Premio Reitor da Universidade Loyola Andalucía a mellor obra de todas as presentadas, independentemente da categoría, dotado con 1.200 euros.
– Premio de Pintura, dotado con 600 euros.
– Premio de Escultura, dotado con 600 euros.
– Premio de Artes Visuais, dotado con 600 euros.

http://creacionjovenloyola.com/