REXISTRO DE PAI/NAI, TITOR/A

Autorización para a captación, reproducción ou publicación de fotografías, e imaxes, das persoas menores relacionadas con esta solicitude, tomadas durante a realización de actividades nos Espazos de Lecer de Coia e da Casa da Xuventude.