Autorización para a captación, reproducción ou publicación de fotografías e imaxes, das persoas menores relacionadas con esta solicitude, tomadas durante a realización das actividades


Autorizo a comprobación telemática do DNI/NIE pola que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.