Manexo de embarcacións de lecer e motos náuticas

A Consellería do Mar convoca exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia.

O título de patrón/patroa para navegación básica poden obtelo os/as menores de idade que teñan cumpridos os 16 anos de idade no momento de realización das probas, sempre que acrediten, mediante a presentación por escrito do consentimento dos seus pais, nais ou titores/as legais.
Para obter calquera das outras titulacións náuticas de lecer os/as interesados/as deberán ter cumpridos os 18 anos de idade no momento en que se realicen as probas para a obtención destes títulos.

Prazos:
Convocatoria de marzo de 2022. Matrícula do 14 de febreiro ata o 25 de febreiro, ambos inclusive.
Convocatoria de xullo de 2022. Matrícula do 30 de maio ao 10 de xuño, ambos inclusive.
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co procedemento PE616D

Datas dos exames:

bexame1
bexame2

Máis información no DOG do 8 de febreiro de 2022

Datas dos exames e trámites no DOG do 8 de marzo de 2022