Obxectivo África

Casa África convoca ou concurso fotográfico e o concurso de ensaio Obxectivo África

Fotografía:

Poderán participar e optar aos premios todas aquelas persoas maiores de 18 anos que sexan autoras de fotografías que plasmen imaxes vinculadas ao tema relacionado co continente africano desta convocatoria.
A temática das fotografías que se presenten nesta convocatoria será a transformación dixital en África.

Primeiro premio: 1.000 euros
Segundo premio: 500 euros
Terceiro premio: 300 euros
Ademais dos premios dotados economicamente, Casa África poderá conceder accésits ou mencións especiais aos autores cuxa fotografa quede clasificada entre o cuarto e o sexto lugar

Prazo: ata o 15 de marzo de 2022 ás 14.00 horas.

Ensaio:

Poderán solicitar o premio aquelas persoas maiores de 18 anos, autoras de ensaios inéditos escritos en español, inglés, francés ou portugués, que versen sobre o tema relacionado co continente africano desta convocatoria.
A temática deberá versar sobre as migracións.

Premio: 2.000 euros

Prazo: ata o 15 de abril de 2022 ás 14.00 horas.

Fotografía: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-50447
Ensaio: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-50448