A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro convoca exames extraordinarios teóricos e tamén exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas en Galicia: Prazos para os exames extraordinarios teóricos:Convocatoria de abril de 2021. Matrícula: do 5 ao 16 de marzo, ambosLER MÁIS

O Servizo de Orientación Laboral (SOL) contémplase como un instrumento para informar, apoiar e asesorar nos procesos de busca de emprego das persoas desempregadas a través de accións individuais e grupais que contribúan a mellorar as súas posibilidades de inserción laboral. Trátase de achegar un servizo integral no que se combinen políticasLER MÁIS

Beneficiarios O programa de prestacións (non periódico) está dirixido a aquelas persoas e familias que se atopan en situación de emerxencia social e que estean inscritas no Concello de Vigo durante un mínimo de seis (6) meses. Este requisito pódese eximir xustificadamente en casos únicos e urxentes como persoas conLER MÁIS

Convocatoria das axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2021, con financiamento plurianual, que se tramitarán cos códigos de procedemento VI482A e VI482B. A solicitude de concesión inicial realizarase mediante a presentación do modelo que se incorpora como anexo I a esta resolución, debidamente cuberto (códigoLER MÁIS