Ponderación da proba ABAU

A Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG, publica os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato, ABAU, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia.

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf

E se queres consultar as últimas notas de corte: https://ciug.gal/PDF/notascorte2020.pdf