Premio Nacional de Cómic

O Premio Nacional de Cómic distinguirá a mellor obra neste medio creada por autores españois, en calquera das linguas oficiais españolas, publicada en España na súa primeira edición entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022, que cumpriu os requisitos legais establecidos para a súa realización. 

As candidaturas ao Premio Nacional de Cómic, correspondentes ao ano 2023, serán presentadas polos membros do xurado nun número máximo de catro, mediante proposta motivada na que se farán constar os méritos que concorran nel e dirixidas a a Presidencia do xurado, unha vez nomeado.

O prazo para a presentación das ditas propostas establecerase na orde ministerial na que se designen os membros do xurado.

Convocatoria

Ministerio de Cultura e Deporte. Dirección Xeral do Libro e Promoción da Lectura

Requisitos

Autores ou autores españois, en calquera das linguas oficiais españolas, publicados en España na súa primeira edición entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022, que cumpriu os requisitos legais establecidos para a súa difusión.

Dotación

A dotación económica do Premio Nacional de Cómic é de 30.000 euros.

Máis información:https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5475.pdf