Premio Nacional de Literatura de Poesía Xove “Miguel Hernández” 2023

O Premio Nacional de Literatura na categoría de Poesía Xove “Miguel Hernández” distinguirá a obra poética de autores españois que teñan menos de 31 anos na data de publicación da obra, escrita en calquera das linguas oficiais españolas, publicada en España na súa primeira edición, entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022, que cumpriu os requisitos legais establecidos para a súa difusión.

As candidaturas ao Premio serán presentadas polos membros do xurado nun número máximo de catro, mediante proposta motivada na que se farán constar os méritos que concorran nel e dirixidas á Presidencia do xurado, unha vez o mesmo. foi designado.

O prazo para a presentación das ditas propostas establecerase na orde ministerial na que se designen os membros do xurado.

Convocatoria

Ministerio de Cultura e Deporte. Dirección Xeral do Libro e Promoción da Lectura

Requisitos

Autores españois que teñan menos de 31 anos na data de publicación da obra.

Dotación

A dotación económica do Premio é de 30.000 euros.

Máis información:https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5472.pdf