Premios Virxe do Carme

A Armada Española convoca os premios Virxe do Carme correspondentes ao ano 2021, nas seguintes disciplinas: Libros, Outros traballos literarios, nas categorías de Mocidade e Mozo/a investigador/a, Pintura, Fotografía e Modelismo Naval.

Libros. Para o mellor traballo que, en calquera manifestación histórica, científica, literaria ou humanística contemple, analice ou relacione a vinculación de España co mar e coa Armada, no seu ámbito nacional ou na súa proxección ultramarina.

Outros traballos literarios. Establécense dúas categorías:
– Mocidade. Para o mellor traballo en grupo no que se aborde a historia desde o mar e destaque a contribución da Armada á sociedade en calquera época. Alumnos dos dous últimos cursos de ESO e de Formación Profesional de Grao Medio, a través dos seus correspondentes Centros Educativos.
– Mozo/a investigador/a. Para o mellor traballo individual de investigación, en documental, levado a cabo por alumnos de Bacharelato, directamente relacionado coa contribución da Armada á sociedade ao longo da historia, cos seguintes obxectivos: Potenciar a capacidade de análise e sentido crítico a través do manexo de diferentes fontes documentais. Favorecer o respecto cara ao Patrimonio Histórico e unha comprensión do pasado e do presente mellor fundamentada.

Pintura. Para as dúas mellores obras en que, con creatividade pictórica, plásmese a actividade naval en calquera dos seus aspectos, co fin de conseguir o achegamento entre a sociedade e a Armada.

Fotografía. Fotografía que mellor plasme a vinculación da Armada coa súa contorna, recollendo motivos que reflictan os aspectos das súas múltiples facetas e actividades.

Modelismo Naval. Para o mellor modelo de nave, embarcación ou buque e para o mellor  diorama de instalacións relacionadas coa historia e a arte da construción naval española, sen
distinción de época.

Premios: o importe total dos premios é de 18.000 €

O prazo de presentación de obras ás disciplinas de Libros e Outros traballos literarios estará aberto ata o día 30 de abril de 2021.
Para as disciplinas de Pintura, Fotografía e Modelismo Naval, o prazo de presentación estará aberto ata o 31 de maio de 2021.

Máis información no BOE do 24 de febreiro de 2021 e en https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549632