Que estudar en Galicia?

EDUCACIÓN NON UNIVERSITARIA

 Estudos de FP:

    Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:

         Oferta de ciclos en Galicia

    Réxime das persoas adultas na modalidade presencial:

        Oferta de ciclos para persoas adultas en Galicia

   Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia:

          Oferta de ciclos a distancia en Galicia

   Oferta de prazas para formación profesional dual:

         Formación profesional dual en Galicia

   Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:

         Oferta de ciclos básicos en Galicia

   Oferta de prazas para cursos de especialización:

         Oferta de cursos de especialización

Oferta de ciclos formativos en centros privados: https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/BuscaCentros.do

Folletos informativos da FP en Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

  
Oferta de Formación Profesional en España:  Ciclos formativos en España

Ensinanzas de réxime especial:

Ensinanzas deportivas
Ensinanzas de danza
Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais
Ensinanzas de idiomas de réxime especial
Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño
Ensinanzas superiores de arte dramática
Ensinanzas superiores de deseño.   Folleto informativo
Ensinanzas de música

Probas para acceder ás ensinanzas artísticas superiores de deseño 

Modelos de Probas substitutivas do título de Bacharelato para acceder ás ensinanzas Artísticas Superiores e aos ciclos de Artes Plásticas e Deseño e de Ensinanzas Deportivas de grao superior.

Proba específica de acceso ás ensinanzas superiores en DESEÑO 

Educación a distancia para adultos

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Se queres acceder á universidade e tes dúbidas acerca da carreira que queres escoller, ou non sabes en qué consisten as probas de acceso, infórmate neste apartado das tres Universidades galegas e das titulacións dispoñibles.

Acceso á Universidade. ABAU

Titulacións que se imparten nas Universidades de Galicia

Titulacións impartidas pola Universidade de Santiago de Compostela

Titulacións impartidas pola Universidade de Vigo

Titulacións impartidas pola Universidade da Coruña

Estudos Universitarios a distancia UNED

Oferta universitaria en toda España:  Titulacións Universitarias en España

Guía de estudos superiores de Galicia editada pola Voz de Galicia:  https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/

ALOXAMENTO PARA ESTUDANTES

 Aloxamento para estudantes   

BOLSAS QUE SE CONVOCAN AO LONGO DO ANO

Bolsas da Xunta de Galicia

Bolsas do Estado

Bolsas no estranxeiro