Selección monitor natación-socorrista e actividades en Mos

Logo de aprobar por Resolución de Alcaldía núm. 2021-1115 de data 27/08/2021, as bases e a convocatoria BOLSA MONITOR NATACIÓN — SOCORRISTA E ACTIVIDADES

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da Provincia.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica deste Concello [http://mos.sedelectronica.gal] [e, de forma potestativa, na páxina web do Concello de Mos [http://mos.es], para maior difusión].

+Info: DIARIO OFICIAL DE PONTEVEDRA