Subvencións a festivais do sector audiovisual celebrados en Galicia

Requisitos dos festivais para optar as axudas

1. Para optar a estas axudas, os festivais terán que reunir os seguintes requisitos:

a) Celebrarse nas datas comprendidas entre o 1 de decembro de 2020 ata o 31 de outubro de 2021. No dito cómputo enténdense incluídos tanto o 1 de decembro do ano da publicación da convocatoria, así como o 31 de outubro do seguinte.

Enténdense incluídos os festivais iniciados ata o día 31 de outubro do ano 2021 e que se desenvolvan a maioría das actividades neste período, entendendo por maioría que superen o cincuenta por cen das mesmas.

b) Ter unha duración mínima de 4 xornadas e realizar un mínimo de 20 proxeccións.

c) Ter realizado un mínimo de tres edicións consecutivas inmediatamente anteriores ao ano da convocatoria respectiva.

d) Que a programación proposta para a edición obxecto de axuda conteña un mínimo dun 5 % de títulos ou 5 sesións de produción cinematográfica galega e/ou dirección galega.

e) Que acaden unha puntuación mínima na fase de valoración de 40 puntos resultando excluídos de subvención os que no acaden a dita puntuación.

f) As actividades que se van desenvolver obxecto desta subvención non poden estar subcontratadas nin total nin parcialmente, de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

+Info: DIARIO OFICIAL DE GALICIA