XXXIII Premio Literario Camilo José Cela

O Concello de Padrón convoca o Concurso de Narrativa “XXXIII Premio Literario Camilo José Cela”

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios, mecanografiados ou escritos en formato word, a dobre espazo, con tipo de letra Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

O prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 17 de xullo de 2023.

Presentaranse no rexistro xeral de entrada de documentos do Concello de Padrón (tamén se poderán enviar por correo postal) situado na planta baixa da casa consistorial, na dirección Rúa Longa n° 27, 15900, Padrón (A Coruña), por quintuplicado exemplar, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, D. N.I, teléfono e dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

Premio de 1.500 € e unha figura do escritor Camilo José Cela.


http://padron.gal/actualidade/item/1169-o-concello-de-padron-convoca-o-xxxiii-premio-literario-camilo-jose-cela