XXXIV Certame Mozos Investigadores

O Ministerio de Universidades convoca o XXXIV Certame Mozos Investigadores para 2023, dirixido a estudantes de ESO, Bacharelato e Formación Profesional.

A finalidade desta convocatoria é promover e incentivar a investigación nos centros docentes que impartan ensinos de etapas previas á universidade, mediante a concesión de premios a traballos relevantes de investigación científica ou tecnolóxica realizados polos alumnos de ESO, Bacharelato ou Formación Profesional.

Requisitos:
Poderán tomar parte neste Certame, de forma individual ou colectiva, ata un máximo de tres novos, de nacionalidade española ou con residencia legal en España, que cumprisen 15 anos antes do 31 de decembro de 2022 e que non cumprisen 21 anos ao 30 de setembro de 2023.

Premios:
1. Premios dotados polo Ministerio de Universidades:

a) Premio Especial do Certame “Novos Investigadores”, de 5.000 euros
b) Sete primeiros premios, de 4.000 euros cada un.
c) Dez segundos premios, de 3.000 euros cada un.
c) Dez terceiros premios, de 2.000 euros cada un.
d) Dez accésits, de 1.000 euros cada un.
e) Un premio de 3.000 euros á mellor memoria de investigación realizada nun centro do CSIC.
f) Oito premios de 2.000 euros aos profesores-titores de cada un dos traballos galardoados cos primeiros premios e o premio especial. En caso de existir máis dun titor, o importe repartirase equitativamente entre eles.

2. Premios de entidades patrocinadoras:
a) Un premio dotado pola Universidade de Málaga de 3.000 euros, que poderá adscribirse a calquera das áreas.
b) Un premio dotado pola Fundación Vencer o Cancro consistente en 1000 € para o autor/autores do mellor traballo sobre investigación relacionada co cancro e 500 ao titor para a compra de material.

3. Estancias científicas:
a) Un premio Alan Turing, dotado pola Sociedade Científica Informática de España e a Conferencia de Decanos e Directores de Enxeñería Informática de España, destinado a un traballo destacado na área da Informática e disciplinas afíns. O premio consistirá nunha estancia cun grupo de investigación por determinar. A Sociedade Científica Informática de España e a Conferencia de Decanos e Directores de Enxeñería Informática de España asumirán os gastos de desprazamento, aloxamento e manutención do premiado por un importe máximo de 3.000 euros.
b) Un premio da Real Sociedade Española de Física para un traballo de investigación destacado realizado nas áreas relacionadas coa Física. O premio consistirá nunha estancia de perfeccionamento nesa área dunha semana de duración cun grupo de investigación en Madrid por determinar. A Real Sociedade Española de Física asumirá os gastos de viaxe e estancia dos premiados e os derivados da súa execución durante a súa estancia nestes centros, por un importe máximo de 600 euros.
c) Un premio da Real Sociedade Española de Química para un traballo de investigación destacado realizado nas áreas relacionadas coa Química. O premio consistirá nunha achega económica de 1.000 € e unha estancia de perfeccionamento nesa área dunha semana de duración cun grupo de investigación por determinar.
d) Ata un máximo de oito premios, dotados polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), para realizar unha estancia dun máximo de dúas semanas de duración nun dos seus centros de investigación. O CSIC asumirá os gastos de viaxe e estancia dos membros dos equipos investigadores nos institutos do CSIC e os derivados da súa execución durante a súa estancia nestes centros, por un importe máximo de 2.000 euros por equipo premiado.

4. Mencións de Honra
a) Unha Mención de Honra ao profesor coordinador cuxa labor de fomento e impulso da investigación entre os mozos fose apreciada como especialmente destacable polo xurado.
b) Unha Mención de Honra ao centro docente ou asociación cuxa labor fose apreciada como especialmente destacable en aras do fomento da cultura científica, tecnolóxica e investigadora no ámbito da mocidade.
c) Unha Mención de Honra, á persoa ou institución que, a xuízo do xurado, destacase nos labores de fomento da cultura científica, tecnolóxica e investigadora no ámbito da mocidade.

5. Participación en certames e congresos científicos internacionais:
a) Os autores de ata un máximo de tres dos traballos presentados ao certame serán propostos para participar no Certame Europeo de Mozos Investigadores (EUCYS).
A organización do Certame Europeo farase cargo dos gastos de desprazamento, así como, dos gastos de aloxamento e manutención.
b) Ata catro premios para participar na próxima edición do certame competitivo internacional de investigación Exporecerca Jove, a celebrar en Barcelona.

As solicitudes poderanse cumprir mediante o formulario de inscrición da web do Ministerio:  http://www.universidades.gob.es
prazo para a presentación será ata o 20 de xaneiro de 2023.

Máis información no BOE do 5 de xaneiro de 2023 e na web do Ministerio de Universidades, https://www.universidades.gob.es/becas-ayudas-y-premios-universitarios/