XXXV Premio de Narración Breve UNED

O Club de Cultura da UNED convoca o XXXV Premio de Narración Breve.

Poderán optar a este Premio as obras orixinais e inéditas, escritas en lingua castelá, en formato word ou pdf, que non fosen premiadas noutros certames.
Non se aceptarán traballos nos que se utilizou Intelixencia Artificial. Para iso, deberá presentarse, xunto co relato, unha declaración xurada.
O orixinal, de tema libre, deberá ser inédito e non poderá estar suxeito a compromisos editoriais nin estar a concursar noutros certames.
O relato, terá un máximo de 4000 palabras e un mínimo de 2000.
Presentarase con interlineado dobre e páxinas numeradas; tipo de letra Estafes New Roman de 12 puntos.

A obra deberá ir precedida dunha portada onde se incluirá título e pseudónimo.

Os traballos poderán presentarse ata o día 2 de abril de 2024 por correo electrónico, xunto coa declaración xurada e unha vez cumprimentado o formulario en liña que aparece ao final destas bases. Tanto o formulario como o relato e a declaración, deben enviarse ao mesmo tempo.

Os textos deberán enviarse á seguinte dirección electrónica:certamendenarracion@adm.uned.es

Convoca: UNED

Os/as autores/as que pertenzan á UNED deberán indicalo no corpo da mensaxe (e no campo correspondente no formulario).
Poderán ser estudantes, antigos alumnos, titores, profesores ou persoal de administración e servizos, en activo ou que nalgún momento prestasen servizos na UNED.

Dotación
A dotación é de seis mil (6000) euros.
Concederase un Premio de mil cincocentos (1500) euros para a categoría UNED, o que non exclúe que o gañador desta categoría poida optar tamén ao premio principal.

Máis información
certamendenarracion@adm.uned.es

Bases da convocatoria
Formulario de inscrición