Garantía Xuvenil

O acceso ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil foi reestablecido. Podes solicitar a túa inscrición, actualizar o teu perfil e descargar o teu certificado telemáticamente.

Non se aceptarán solicitudes de inscrición en papel posteriores ao día 6 de abril de 2021, excepto para persoas en risco de exclusión social ou con certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Máis novidades: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10587

ACCESO Á APLICACIÓN

Acceso á información xeral sobre o Programa

INFORMACIÓN DE INTERESE SOBRE ESTE PROGRAMA. INSCRICIÓN E CONDICIÓNS.