Axudas

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, para facilitar a mozas e mozos de entre 16 e 30 anos en situación de desemprego un período de práctica profesional acompañada dun proceso de formación para o emprego. Liñas deLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas a persoas menores de 35 anos para a adquisición de vivendas protexidas Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas maiores de idade que reúnan os seguintes requisitos:a) Posuíren a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, teren a residencia legal en España.b) Seren adquirentes ou adxudicatarias,LER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca subvencións de apoio ao emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais, que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2021 en Galicia. As solicitudes presentaranse na sede electrónicaLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas á mocidade para a adquisición de vivenda situada no ámbito dun centro histórico. Requisitos:– Persoas maiores de idade e menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude.– Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legalLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio. Poderán ser persoas beneficiarias das axudas as persoas maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia Cada persoa beneficiaria disporáLER MÁIS

Esta convocatoria ten por obxecto establecer as bases que regularán a concesión de subvencións para fomentar a mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas nas edificacións residenciais colectivas existentes no termo municipal de Vigo, mediante a entrega, a fondo perdido, dunha axuda económica ás persoas propietarias que, cumprindo osLER MÁIS

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora en Galicia das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo. Poderán serLER MÁIS

O Programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por persoas teñan menos de 36 anos. Para poder ser beneficiaria do programa é preciso que na data da presentación da solicitude se cumpran os seguintes requisitos:a) Que aLER MÁIS

A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas que carezan dos recursos suficientes, para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios da unidade familiar derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.O prazo estará aberto ata o 29 de setembro de 2023.As solicitude podenseLER MÁIS