Tarxeta Benvida 2024

A Xunta de Galicia convoca unha axuda económica, a través da tarxeta Benvida, nos supostos de xestación, nacemento, adopción, garda con fins adoptivos ou acollemento familiar permanente no ano 2024.

Contía da axuda:
Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla durante un ano a razón de 100 €/mes. No suposto de que o fillo ou filla que dá dereito á axuda sexa o terceiro/a ou sucesivo/a da unidade familiar a contía da axuda será de 2.400 € a razón de 200 €/mes

Poderán ser persoas beneficiarias aquelas que se atopen nun dos seguintes supostos:
– Atoparse na semana 21 ou posterior de xestación entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024.
– Ter fillas ou fillos nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024.
– Ter constituída a adopción, acollemento familiar permanente ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun o máis menores de ata tres anos de idade entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024.

Así mesmo, poderán beneficiarse da axuda as galegas e galegos e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2024.

O prazo de presentación de solicitudes será de  dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
No suposto de muller xestante, en calquera momento do ano 2024 sempre que supere as 21 semanas de xestación.

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es cos procedementos BS403B

Publicado no DOG do 11 de xaneiro de 2024
Máis información en https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/planes-y-programas/tarxeta-benvida

tarxetabenvida.familia@xunta.gal