Últimos días!! Bolsas de estudos para o curso 2024-2025

Convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2024-2025, cursen ensinos postobrigatorios con validez en todo o territorio nacional.

Poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e atópense cursando algunhas dos seguintes ensinos:

1. Ensinos postobrigatorios e superiores non universitarios do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional:

a) 1º e 2º cursos de bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior, incluídos os estudos de formación profesional realizados nos centros docentes militares.
c) Ensinos artísticos profesionais.
d) Ensinos deportivos.
e) Ensinos artísticos superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á formación profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de formación profesional.
i) Ciclos Formativos de Grao Básico.

2. Ensinos universitarios do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional:

a) Ensinos universitarios conducentes a títulos oficiais de grao e de máster, incluídos os estudos de grao e máster cursados nos centros universitarios da defensa e da garda civil, así como os cursados no Centro Universitario de Formación da Policía Nacional, Ou.A.
b) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de máster e créditos complementarios para a obtención do título de grao. Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin títulos propios das universidades.

Compoñentes das bolsas e contías:

1. Contías fixas. Serán as seguintes:
a) Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. A contía da bolsa de matrícula cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2024-2025.
b) Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.700 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 2.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios
d) Contía fixa ligada á excelencia académica: entre 50 e 125 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
e) Bolsa básica para estudantes non universitarios: 300 euros. No caso dos bolseiros que cursen Ciclos Formativos de Grao Básico esta contía será de 350 euros.
f) Contías adicionais para bolseiros con domicilio familiar na España insular, Ceuta e Melilla e para os estudantes universitarios con discapacidade.

2. Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60 euros.

O prazo para presentar a solicitude de bolsa tanto para estudos universitarios como non universitarios estenderase desde o día 19 de marzo de 2024, ás 09:00 ata o 10 de maio de 2024, ás 15:00, ambos inclusive.

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Máis información en https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 
Convocatoria no BOE do 15 de marzo de 2024