A Universidade de Vigo convoca premios á excelencia académica para estudantes que inician estudos de grao no curso 2023/2024.O obxecto destas axudas é incentivar a cultura do mérito e da excelencia, a través do recoñecemento ao estudantado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso na universidade, ouLER MÁIS

Garantía Xuvenil mellora o apoio á inscrición. Para iso, impulsa o servizo de axuda no proceso de inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das persoas mozas maiores de 16 e menores de 30 anos ao mercado de traballo. Acceder aLER MÁIS

O Centro Reina Sofía de Fad Juventud publicou o estudo Salud y bienestar juveniles en España: un análisis longitudinal 2017-2021, co que se trata de coñecer como a poboación nova española de 15 a 29 anos entende e valora as súas propias circunstancias. Investígase o impacto das condicións contextuais (traballo, economía,LER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca os Bonos Talento empresa, destinados á formación non formal mediante a realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capacidades das empresas e contribuír ao desenvolvemento profesional dos seus cadros de persoal. As accións formativas estarán orientadas á adquisición deLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca a IV edición dos Premios Galicia de Innovación e Deseño. Con estes galardóns búscase destacar as mellores prácticas para que sirvan de exemplo a todo o tecido empresarial galego, poñendo de relevo como a innovación e o deseño cumpren un papel esencial para mellorar aLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas a persoas menores de 35 anos para a adquisición de vivendas protexidas Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas maiores de idade que reúnan os seguintes requisitos:a) Posuíren a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, teren a residencia legal en España.b) Seren adquirentes ou adxudicatarias,LER MÁIS

A Fundación Adecco convoca Bolsas 2023 en Máster, Grao ou FP para persoas con discapacidade Requisitos: Persoas nadas entre 1993 e 2007, que conten cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% e que teñan matrícula en vigor no curso 2023-2024. A convocatoria está dividida en dúas ramas: novos candidatosLER MÁIS

O programa Xacobeo Xove é unha iniciativa que pretende impulsar a experiencia do Camiño de Santiago entre a mocidade usuaria do Carné Xove a través dun desconto de 200 € en servizos ao longo de calquera das Rutas Xacobeas. Como funciona o programa Xacobeo Xove?A mocidade usuaria do Carné Xove poderá beneficiarseLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca subvencións de apoio ao emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais, que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2021 en Galicia. As solicitudes presentaranse na sede electrónicaLER MÁIS