1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2020 teñan un fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendoLER MÁIS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para a realización de programas de emprego dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (etapa de formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Estes programasLER MÁIS

Lingua rodada é unha iniciativa promovida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo coa finalidade de potenciar o uso e a valoración positiva do galego entre as xeracións máis novas, en consonancia co Plan de dinamización da lingua galega na mocidade. Para acadar este obxectivo éLER MÁIS

Política Lingüística e Educación convocan o Concurso de Curtas Senda dos Faros Poderá participar con vídeos en lingua galega dunha duración máxima de 5 minutos o alumnado dos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas sostidas con fondos públicos: ensinanzas de educación secundaria (ESO, bacharelato,LER MÁIS

A Voz de Galicia e Viaqua convocan unha nova edición do concurso «Galicia, auga, literatura e rap», co que, un ano máis, preténdese concienciar ao alumnado da importancia da coidado da auga a través da literatura galega. O concurso, dirixido a alumnos de Educación Primaria e Secundaria, Educación Especial ou EscolasLER MÁIS

CURSO MONITOR/A TEMPO LIBRE VIGO (Edic. semana)FASE TEÓRICA: Do 10 de Marzo ó 15 de Maio de 2020. Oferta especial para todas as matrículas ata o 7 de febreiro (210€) Horario das clases: Luns a Venres de 09:00 a 14:00 horas.Días non lectivos: 19 e 20 de Marzo, Semana SantaLER MÁIS

Este curso, organizado polo Instituto Galego do Viño, constitúe o primeiro achegamento ao mundo do viño, iniciando o seu estudo polos 10 conceptos básicos que todo amante do viño debe coñecer para saber interpretalo e gozalo. Aplicación destes conceptos aos viños de Galicia, estudando as características dos viños da nosaLER MÁIS

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). Primeiro. Persoas beneficiarias O alumnado que curse estudos universitarios oficiais conducentes a unhaLER MÁIS